Chronologisch overzichtJaar Afdeling Beschrijving
1943 Cencobouw 1943-05-19 - Vier stichtingen vormen de wortels van Bouwcentrum: Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen, Stichting Ratiobouw, Stichting BOUW en Stichting Bouwcentrum. Alle vier de stichtingen zijn voortgekomen uit initiatieven van Cencobouw e.b.o., opgericht op 19 mei 1943. Dit was een vanuit de Nederlandse overheid in bezettingstijd gesticht orgaan, met vertegenwoordigers vanuit de brede bouwnijverheid en stond onder voorzitterschap van ir.J.J.van der Wal (directeur BAM).
1943 Bureau Documentatie Bouwwezen 1943-05-30 - Het voorzien in de behoefte bij de overheid aan kwantitatieve informatie op bouwgebied wordt via Cencobouw een opdracht aan de Nederlandse Stichting voor Statistiek, waar Jan van Ettinger op dat moment algemeen secretaris is. Hiervoor wordt een aparte afdeling gestart, die kort daarna verzelfstandigt als "Bureau Documentatie Bouwwezen".
1944 Ratiobouw 1944-01-01 - Op initiatief van ir. Van der Wal wordt in 1943 in Amsterdam Stichting tot rationalisatie van het bouwen, Ratiobouw opgericht. Dit instituut start haar werkzaamheden op 1-1-1944 in Den Haag en houdt zich bezig met: normering van alle aspecten in de bouw, deze formuleren / voorstellen en erover adviseren. De leiding van Ratiobouw is opgedragen aan ir.Jannis Pieter Mazure en ir.B.H.H.Zweers. De overheid is mede-oprichter van deze stichting, maar in 1952 wordt Ratiobouw een zelfstandige stichting.
1945 AKB 1945-08-01 - 1 augustus 1945 wordt het Adviesbureau voor toegepaste Statistiek Ir.J.van Ettinger opgericht door de naamgever. De dagelijkse leiding berust bij Hans Sittig, die vanaf 1948 als mede-firmant optreedt. Uit dit adviesbureau ontstaat zo het "Adviesbureau voor Kwaliteitsbeleid en Besliskunde Ir.J.van Ettinger/J.Sittig N.V."
1945 BOUW 1945-08-29 - Vanuit de Commissie van toezicht van BDB ontstaat eind 1944 de behoefte aan een tijdschrift ten behoeve van voorlichting vanuit alle partijen die werkzaam zijn op het gebied van bouwnijverheid. Op 29 augustus 1945 wordt hiervoor door het Ministerie van Openbare Werken samen met Cencobouw de Stichting BOUW opgericht. Er wordt een verbinding met BDB gecreëerd via de aanstelling van Jan van Ettinger als directeur. Van Ettinger zou ook geruime tijd als redacteur van het weekblad optreden.
1945 Bureau Documentatie Bouwwezen 1945-12-16 - Op 16 december 1945 wordt de stichtingsakte gepasseerd voor de Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen en word Van Ettinger aangesteld als directeur. De bemensing van BDB/BOUW in de tuin van de Koninginnegracht in Den Haag, ca.1947
1946 Stichting Bouwcentrum 1946-09-11 - Al in 1940 ontstond bij de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (BNA) het idee voor de oprichting van een bouwcentrum. Gedurende de oorlogsjaren kon hier geen uitvoering aan gegeven worden, maar in 1945 zoekt de BNA hierover contact met betrokken partijen uit de bouw, die elkaar inmiddels in Stichting Cencobouw gevonden hadden. Dit resulteerde in de ondertekening van de acte van oprichting van Stichting Bouwcentrum op 11 september 1946. Door de aanstelling van Jan van Ettinger als directeur wordt al vroegtijdig de basis gelegd voor samenwerking met BDB en BOUW.
1946 Directie 1946-10-01 - Ir.J. (Jan) van Ettinger (13/4/1902-29/3/1981) wordt bij oprichting van Stichting Bouwcentrum (september 1946) benoemd tot directeur. Hij blijft hoofddirecteur tot april 1972. Na zijn aftreden blijft hij nog als adviseur aan het instituut verbonden.
Jan van Ettinger
1948 Sylvette 1948-01-02 - Met het oog op de exploitatie van een café-restaurant dat verbonden is aan de tentoonstellingsruimten wordt op 2-1-1948 de NV Euterpe opgericht. Heinekens brouwerijen nam voor 50% deel in deze NV.
1948 BC Pensioenfonds 1948-07-01 - De stichting Bouwcentrum Pensioenfonds der Bouwstichtingen werd in 1948 opgericht. De naam werd in het begin van de zeventiger jaren veranderd in Stichting Bouwcentrum Pensioenfonds. Deze stichting bestaat nog (zij het in een fase van liquidatie) - dec.2017.
1948 BC Opleidingen 1948-09-25 - Oprichting van Opleidingen Bouwcentrum. (zie: website-verhaal )
1949 Gebouw 1949-05-18 - Op Opbouwdag, 18 mei 1949, wordt door Koningin Juliana het tentoonstellingsgebouw aan de Diergaardesingel geopend. Hiermee vestigt het Bouwcentrum zich concreet in wederopbouwend Rotterdam.
1956 Gebouw 1956-01-01 - Ingebruikname 2e bouwdeel van het Bouwcentrum, het "Weenagebouw".
1956 ICS 1956-07-01 - In 1956 werd op gezamenlijk initiatief van Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en het Bouwcentrum de stichting Informatiecentrum voor Scholenbouw in het leven geroepen. Het doel van het ICS was het geven van voorlichting en adviezen op het gebied van de scholenbouw in de meest ruime zin van het woord. Dat werd bereikt door het door het verrichten en doen verrichten van studies, het verzamelen en verspreiden van documentatiemateriaal, het verlenen van medewerking bij de ontwikkeling van nieuwe typen schoolgebouwen, het inrichten van tentoonstellingen en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en excursies, het onderhouden en bevorderen van de samenwerking met instellingen op het gebied van de scholenbouw in binnen- en buitenland.
1956 Ratiobouw 1956-10-01 - Stichting Ratiobouw verlaat het pand aan de Koninginneweg in Den Haag en vestigt zich in het zojuist gereed gekomen Weenagebouw van Bouwcentrum
1968 Bouwcentrum Groningen 1968-07-01 - In 1968 ontstond een samenwerking van het bouw-bedrijfsleven, organisaties in de bouwwereld, de gemeentelijke- en provinciale overheid van de noordelijke provincies en het Bouwcentrum voor de vestiging van een Bouwcentrum in het noorden van het land. Dat initiatief leidde in september 1969 tot de vestiging van Bouwcentrum Noord-Nederland in de Martinihal in Groningen. De leiding was in handen van de heer G. Keulen, tevens hoofd voorlichting. De activiteiten waren dezelfde als in Bouwcentrum Rotterdam, maar wel bescheidener. Er waren tijdelijke tentoonstellingen, een permanente bouwmaterialenexpositie, voorlichting, bouwkundige inspecties, studiedagen voor bouw-professionals e.d. Er was een nauwe samenwerking met Bouwcentrum Rotterdam.
1970 Tentoonstellingen 1970-01-15 - Rapport bureau IJdo - inzake onderzoek naar de behandeling van stand-huurcontracten voor de tentoonstellingen Bouwen en Wonen
1970 BC Boekhandel 1970-07-01 - In samenwerking met boekhandel Voorhoeve & Dietrich wordt opgericht de Bouwcentrum-Boekhandel Voorhoeve & Dietrich NV, als algemene, in bouwen en wonen gespecialiseerde boekhandel. Tevens zou deze NV dienen als verkooppunt van de Bouwcentrum-uitgaven.
1971 Bouwcentrum Beheer BV 1971-01-01 - Opgericht wordt opgericht: Bouwcentrum Beheer BV, als opvolger van N.V.Bouw International Center. Stichting Bouwcentrum wordt enige aandeelhouder in de nieuwe B.V.
1971 Sylvette 1971-07-01 - In 1971 wordt Heineken door NV Bouw Internationaal Centrum uitgekocht uit de NV Euterpe.
1971 BC International Education 1971-07-01 - Al in 1958 was Bouwcentrum begonnen met de International Course on Building, in 1966 uitgebreid met de International Course for Industrial Quality Instructors. Deze Engelstalige cursussen werden twee keer per jaar in Rotterdam georganiseerd, voor deelnemers uit bijna 80 landen. In 1971 besloot het Bouwcentrum, in nauw overleg met de NUFFIC (Netherlands Universities Foundation for International Cooperation), zijn activiteiten op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking onder te brengen in een nieuw op te richten stichting Bouwcentrum International Education. Het bestuur van de stichting werd samengesteld uit op voet van evenredigheid voorgedragen leden vanuit Bouwcentrum en de NUFFIC. Deze stichting stelde zich ten doel -door middel van internationale uitwisseling van informatie, kennis en ervaring- een wezenlijke bijdrage te leveren tot en deel te nemen aan ontwikkelingssamenwerking zowel op het gebied van housing, building and planning als op dat van integrated quality control. Directeur van BIE werd Jan van Ettinger jr.
1972 Directie 1972-04-01 - Oudgediende (sinds 1950) K.L. (Karel) de Vries volgt Van Ettinger op als hoofddirecteur van Bouwcentrum. De directie wordt uitgebreid met twee directeuren, Henk Rang voor Hoofdgroep Onderzoek en Frans Verschoor voor Hoofdgroep Kennisoverdracht.
1972 AKB 1972-07-01 - Na aandelenovername (van Van Ettinger en Sittig) wordt Bouwcentrum eigenaar van AKB, vanaf dan: Adviesbureau voor Kwaliteitsbeleid en Besliskunde. Het blijft een zelfstandig "merk".
1973 BKS 1973-07-01 - Vanuit de afdeling Organisatie en Efficiency van Stichting Ratiobouw wordt in 1973, na de eerste oliecrisis, het BKS (Bureau Kwaliteitsbewaking Spouwmuurvullingen) opgericht. Dit bureau wordt geleid door E. Wulkan, G. Bakker en H. Nederveen en groeit al snel uit tot een werkgroep van 9 fulltimers en 20 parttimers.
1974 BC Boekhandel 1974-01-01 - De samenwerking met Voorhoeve en Dietrich wordt beëindigd en de activiteiten worden voortgezet door Bouwcentrum Boekhandel BV, als volledige dochter van NV Bouw Internationaal Centrum.
1974 Bouwcentrum Groningen 1974-01-01 - In 1973 werd, door het wegvallen van een groot gedeelte van de subsidie voor Bouwcentrum Noord-Nederland, besloten tot het opheffen hiervan. Om de dienstverlening in het noorden toch te kunnen voortzetten, werd gezocht naar de mogelijkheid voor een eigen vestiging van het Bouwcentrum in de binnenstad van Groningen. Een nieuw onderkomen werd gevonden in de Gelkingestraat nr.6, vlak bij de markt in het centrum van Groningen. De opening was op 1 januari 1974; de nieuwe naam was Bouwcentrum Groningen en de directeur was Pieter Cornelisse. Alle activiteiten werden hier voortgezet, behalve, wegens de beperkte ruimte, de tijdelijke exposities. Deze vestiging was een echt "filiaal" van Bouwcentrum Rotterdam, waarmee dan ook een hechte samenwerking was.
1975 BKS 1975-07-01 - Oprichting BTE (Bouwcentrum TNO Energiezaken).
1976 Tentoonstellingen 1976-07-01 - Derk van Kesteren wordt "tijdelijk waarnemend hoofd" van de Tentoonstellingsgroep van Bouwcentrum, bestaande uit verkoop (huur van stands), ontwerpafdeling, werkplaats, voorlichting, bibliotheek, boekhandel en secretariaat.
1977 BC Opleidingen 1977-12-12 - Oprichting van de Stichting Vakopleidingen Schoonmaakbedrijven en -diensten (SVS) vanuit Bouwcentrum Opleidingen.
1979 Tentoonstellingen 1979-01-01 - De afdeling Tentoonstellingen wordt gesplitst in de WVV (Werkgroep Visuele Vormgeving) en de Productie Tentoonstellingen.
1980 Bouwcentrum Groningen 1980-07-01 - In 1980 is de verhuizing naar de Trompsingel in Groningen. De expositie en de publieksvoorlichting worden gestopt. Bouwkundige adviezen en publicaties over bouwkundige problemen zijn de belangrijste activiteiten, evenals de bouwkundige inspecties, die veelal de basis zijn voor deskundige verklaringen bij juridische conflicten.
1981 BC Advies 1981-07-01 - Gevormd wordt de afdeling Bouwcentrum Infraplan, later Bouwcentrum Advies genoemd. Hierin werd samengewerkt door de eerdere geledingen Bouwplannen (leiding Henk v.d.Berg), Programmering Gebouwen (leiding Edo Dekker) en Ruimtelijke Ontwikkeling (leiding Roel den Dunnen), die daarvoor ressorteerden onder Functionele Vraagstukken (leiding Frits Nierstrasz).
1981 Directie 1981-10-01 - Henk "H.P." Meijer, afkomstig van Volker-Stevin, volgt Karel de Vries op als hoofddirecteur van Bouwcentrum.
1982 ICS 1982-07-01 - Informatie Centrum Scholenbouw ICS wordt zelfstandig en gaat verder als Informatie Centrum Schoolaccomodaties, later: Informatie & Advies Centrum Schoolaccommodaties.
1982 IHS 1982-07-01 - Bouwcentrum International Education wordt gewijzigd in: Institute for Housing Studies – IHS. Begin 90-er jaren wordt dit uitgebreid tot: Institute for Housing and Urban Development Studies.
1982 BKB 1982-07-01 - Door samenvoeging van BKS en BTE wordt als joint venture met TNO de afdeling BKB ( Bouwcentrum Kwaliteits Beheer ) gevormd. BKB vormt zo een onderzoeks- en certificatie-instelling, met een specialisatie in bouwmaterialen en bouwprocessen en SKW-Certificatie (volks)huisvesting. Begin jaren 90 wordt TNO uitgekocht door Bouwcentrum (onder interim-directeur Koelman.
1984 AKB 1984-01-01 - Bij de reorganisaties begin 80-er jaren wordt betekenis van de initialen AKB gewijzigd in Adviseurs voor Kwantitatieve modellen en Bedrijfsinformatica BV.
1985 BOUW 1985-07-01 - BOUW wordt verkocht aan Uitgeverij VUGA
1985 Bouwcentrum Groningen 1985-07-01 - In 1985 (?) is de laatste verplaatsing van Bouwcentrum Groningen, naar de Capellastraat 1 in Groningen.
1985 Directie 1985-09-01 - Ir.M.J. "Mike" Spanraft begint als directeur van Bouwcentrum. Halverwege 1986 volgt hij H.P.Meijer op als hoofddirecteur.
1987 Tentoonstellingen 1987-03-01 - Derk van Kesteren betaalt een symbolische fl. 1,- voor de overname van de bestaande inventaris van Exposities, Bouwtel en de BC Boekhandel BV van Bouwcentrum BV. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Exposities.
1987 AKB 1987-06-01 - Na overname van de failliete automatiseerder Ores ontstaat AKB Ores. AKB/Ores International B.V. is opgericht op 2 februari 1988. "Dit was een kleine doch innovatieve speler op de Nederlandse markt en had met name een reputatie om slimme en creatieve oplossingen te implementeren met veel persoonlijke aandacht. Helaas leidde dit ook tot enkele moeilijk onderhoudbare modules."
1987 Bouwcentrum Groningen 1987-07-01 - De aktiviteiten aan de Capellastraat worden voortgezet totdat in 1987 de directeur, Pieter Cornelisse, door een herseninfarct wordt uitgeschakeld. Er wordt besloten om Bouwcentrum Groningen op te heffen. De werkzaamheden worden overgenomen door de Sacon Groep.
1988 BC Expo 1988-04-28 - Via een wijziging van de nog bestaande rechtspersoon Euterpe BV (de horeca-BV van Bouwcentrum) wordt gevestigd: Bouwcentrum Bouwexpositie BV (vestigingsplaats Houten). Van 1 januari tot 1 september zijn verder alle activiteiten gesmoord door de BC-directie (Spanraft). In april beginnen onderhandelingen met Cunera Rhenen over een overname van Exposities. In augustus gaat Cunera echter failliet.
1988 BC Technologie 1988-07-01 - De afdeling Bouwcentrum Technologie wordt in 1988 gevestigd in Maarssen, in het gebouw en het laboratorium Bouwtechnologie van de (failliete) Verenigde Bedrijven Bredero. De werkzaamheden zijn dan adviezen en inspecties betreffende geluid-en thermische isolatie, daken, installaties en klachten en gebreken. Tevens materiaalonderzoek in het laboratorium.
1988 BC Advies 1988-07-01 - Samen met Bouwcentrum Technologie wordt Bouwcentrum Advies in 1998 overgeplaatst naar het gebouw van Verenigde Bedrijven Bredero in Maarssen, dat na faillissement is overgenomen door Bouwcentrum.
1989 Directie 1989-01-31 - Na het gedwongen vertrek van Spanraft treedt Koelman van K+V aan als interim-directeur.
1990 BC Expo 1990-07-19 - Presentatie van een ambitieus plan voor nieuwbouw in Woerden. In poldergebied Snel en Polanen zal, door projectontwikkelaar Lisman Inter een multifuncioneel expositiecomplex worden gerealiseerd, in combinatie met woningbouw. Met het oog daarop wordt de BV aangepast en heet voortaan Bouwcentrum Expo BV. Deze komt voor 50% in handen van een nieuw opgerichte coöperatieve vereniging van exposanten en voor 50% in handen van Bouwcentrum Beheer BV. Het project komt echter niet van de grond en Lisman gaat in 1991 failliet.
1991 BC Opleidingen 1991-05-01 - SVS wordt zelfstandig en verlaat het Bouwcentrum
1991 Directie 1991-07-01 - Derk van Kesteren wordt aangesteld als directeur van Bouwcentrum Expo.
1992 BC Expo 1992-07-01 - De BIL (Bouwcentrum Informatie Lijn) wordt operationeel.
1993 BC Opleidingen 1993-07-01 - Bouwcentrum Opleidingen wordt verkocht aan Stichting Behartiging Bouwnijverheid en wordt (onderdeel van) BOB Opleidingen Bouwcentrum.
1994 Directie 1994-07-01 - Per 1 juli vond een directiewisseling plaats bij Bouwcentrum Beheer BV. De heer R.G.A.Bult verlaat vanwege verschil van inzicht de onderneming. De heer ing.W.A.M. (Theo) Ceelen, directeur van Inspectrum BV te Houten neemt zijn plaats over.
1995 BKB 1995-07-01 - BKB wordt zelfstandig onder directie van Henk Nederveen. BKB staat voortaan voor: Buro Kwaliteitsverklaringen Bouw. Het bureau wordt gevestigd aan de Veerhaven. In 2002 fuseert BKB met IKOB (stichting Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen). Henk Nederveen is op 1-7-2003 met pensioen gegaan. IKOB-BKB fuseerde in 2013 met SKG tot het huidige certificeringsinstituut voor de bouw SKG-IKOB in Geldermalsen
1995 BC Advies 1995-07-01 - Op 1 juli 1995 fuseren Bouwcentrum Advies en PRC Management Consultants. Door deze fusie ontstaat het grootste onafhankelijke adviesbureau in Nederland op het terrein van (onder andere) de bouw en infrastructuur. De naam van het nieuwe bedrijf wordt PRC Bouwcentrum. Hierbij wordt nieuw opgericht: PRC Bouwcentrum Holding, die alle eigendommen, rechten en activiteiten van Bouwcentrum Beheer BV overneemt (evenals die van PRC Platvorm B.V.). In 1996 vinden de juridische fusies plaats, waarbij Bouwcentrum Beheer BV en PRC Platvorm BV opgaan in PRC Bouwcentrum BV. Na de fusie worden vele medewerkers ontslagen, anderen worden, met medewerkers uit Maarssen, tijdelijk gehuisvest in bedrijfsgebouw De Drommedaris in Utrecht. Na voltooiing van de verbouwing ervan neemt het bedrijf zijn intrek in het hoofdkantoor in Bodegraven.
1995 BC Expo 1995-07-01 - Bouwcentrum Expo koopt het 50%-aandeel van Bouwcentrum Beheer BV en wordt daarmee volledig zelfstandig. Na de fusie van Bouwcentrum Beheer BV en PRC Platvorm op 1 juli 1995 blijft Bouwcentrum Expo als enige herkenbare Bouwcentrum-activiteit achter in Rotterdam.
1996 BC Expo 1996-10-01 - Na verkenning of het Groothandelsgebouw onderdak zou kunnen bieden, wordt besloten tot verhuizing van Bouwcentrum Expo naar de Schiekade 830. De verhuizing was noodzakelijk omdat de eigenaren van het Bouwcentrum-complex ingrijpende verbouwingen gingen plegen en de huurprijs te hoog werd,
1996 BC Boekhandel 1996-10-01 - De Boekhandel verhuist als onderdeel van Bouwcentrum Expo mee naar de nieuwe locatie aan de Schiekade.
1998 BC Technologie 1998-07-01 - Het laboratorium in Maarssen blijft tot 1998 in gebruik, dan verhuist men naar het verbouwde gebouw van PRC in Bodegraven. Kort daarna ziet PRC Bouwcentrum geen toekomst meer voor het laboratorium binnen het bedrijf en wordt het afgestoten. Het laboratorium verhuist dan naar de Gageldijk in Utrecht. Er vindt een voortzetting plaats van de activiteiten van Bouwcentrum Technologie onder de naam "BouwTechnologie RDA" (RDA= Research Development Advice, een toevoeging i.v.m. vereiste onderscheid).
1999 IHS 1999-12-01 - IHS verlaat het Ronde Gebouw en verhuist naar de campus van de Erasmus Universiteit.
2000 ICS 2000-07-01 - ICS wordt onderdeel van Deloitte & Touche. De eigen naam blijft gehandhaafd om de naamsbekendheid niet te verliezen.
2001 Gebouw 2001-07-01 - Van 2001 tot 2015 heeft woningbouwcoöperatie Vestia het Ronde Gebouw in gebruik als haar Rotterdamse hoofdkantoor. In die jaren komt het regelmatig landelijk in beeld vanwege de financiële malversaties van de Vestia-bedrijfstop. Half 2015 vertrekt men naar de Watermanweg in Rotterdam-Alexander en komt het gebouw leeg te staan.
2002 BC Boekhandel 2002-07-01 - De activiteiten van de Exposities en Boekhandel worden beëindigd.
2003 BC Advies 2003-07-01 - PRC Bouwcentrum, dan eigendom van 160 van de 350 werknemers, is in 2003 overgenomen door Arcadis (de voormalige Heidemij ).
2004 AKB 2004-07-01 - AKB-Ores wordt verkocht aan het Belgische Intris.
2004 IHS 2004-07-01 - Na enkele reorganisaties gericht op integratie wordt in 2004 IHS officieel onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
2005 ICS 2005-07-01 - ICS besluit weer op eigen benen te staan en als ICSadviseurs B.V. verder te gaan. ICSadviseurs bedient al lang niet meer alleen het onderwijs. Het bureau is actief op het brede terrein van maatschappelijk vastgoed met raakvlakken met wonen en commercieel vastgoed.
2007 BC Media 2007-02-13 - Oprichting Bouwcentrum Media. Vanuit deze onderneming wordt een periodiek uitgegeven met informatie over beschikbare bouwkavels in Nederland. Het verschijnt aanvankelijk 5, later 4 maal per jaar. Later wordt de bouwkavel-informatie ook aangeboden via een website, bouwkavels.nl.
2009 BC Technologie 2009-07-01 - Het laboratorium in Utrecht splitst zich af van BouwTechnologie RDA. BouwTechnologie RDA wordt vervolgens omgedoopt tot Bouwcentrum Advies; deze oude naam was vrijgekomen omdat PRC Bouwcentrum een onderdeel werd van Arcadis. Eigenaar/senior adviseur is Hans Brummel.
2015 BC Expo 2015-07-01 - Einde van de activiteiten van Bouwcentrum Expo en Bouwcentrum Media aan de Schiekade. Op 1 juli 2015 neemt Derk van Kesteren afscheid.
2015 AKB 2015-07-01 - Actueel bestaat AKB Logistics, ontwikkelaar van logistieke software (rittenplanning e.d.). KvK-gegevens: adres AKB-Ores-International-BV, Wagenmakerstraat 3, 2984 BD Ridderkerk, 0180-414275, www.akb-logisticssoftware.nl. Handelsnamen van deze BV: AKB-Intris, AKB Logistics Software.
2017 Gebouw 2017-01-01 - Na bijna twee jaar leegstand neemt duurzame energie-leverancier Greenchoice het Ronde Gebouw in gebruik als hoofdkantoor.